چسب کاغذی

چسب های کاغذی

عمومی ترین شکل در عرض۲/۵و۵سانتی متری بریده می شوند.
کاغذی رنگ و نواری و رول بودن انها بسیار مفید در صنعت نقاشی اتومبیل بوده و می تواند دو قسمت را کاملا ازجداکرده و در واقع پوشش محافظتی ایجاد کرده.
در بسیاری موارد برای لیبل گذاری و نوشتن بر روی ان هم کاربرد دارد.
استفاده در هنر:

بخاطر صاف و مستقیم بودن توانایی جدا کردن دو قسمت اثر هنری یا حتی دیوار را برای نقاشی دارا می باشد.

چسب کاغذی 5سانت
چسب کاغذی ۵سانت
چسب کاغذی2/5 سانت
چسب کاغذی۲/۵سانت