چسب شیشه ای کارتن

این چسب ها در کیفیت های مختلف با یاردهای مختلف (متراژهای)مختلف تولید می شوندوامروزه حداقل ترین نوع بسته بندی و ابتدایی ترین نوع بسته بندی می باشند غالبا ۹۰ یاردی(۸۲.۲۶۹)مترهستند و برای بسته بندی کارتن ها  جهت جابجایی مصرف می شوند.