سوزن و منگنه دستی

دستگاهها وسوزن های منگنه دستی (چینی و تایوانی) در تمام ارتفاع ها و اندازه های موجود.

منگنه دستی چین و تایوانیانواع منگنه هاو دستگاه های سوئدی Rapidدر تمام پایه ها.دستگاه های راپید از قدیمی ترین دستگاه ها در زمینه نجاری می باشد و بخاطر کیفیت ان تقریبا تمامی نجار ها که کار صنعتی با آن انجام می دهند از این برند در صنعت خود بهره می برند.