سوزن کارتن

سوزن کارتن برای بسته بندی و دوخت کارتن استفاده می شود.بصورت خشابی در بسته های ۲۰۰۰عددی و در هر کارتن ۱۰ بسته  موجود می باشد.در دوسایز(۱۵و۱۸)میلی متری تولید می شوند.سوزنهای ۱۸ میلی متری برای کارتن های ضخیمتر و ۱۵ میلی متری برای کارتن ها با ضخامت کمتر استفاده می شوند.با سوزن کارتن قسمت زیر و روی کارتن را می توان دوخت زد.