نجاری

در زمینه نجاری به معرفی استوپ ها و میخکوب های دستی و بادی و همچنین سوزن ها و میخ های دستگاه های بادی اسکا،تیپو و تی می پردازیم .

استوپ Beaالمان نجاری