تفنگ چسب حرارتی

 

تفنگ حرارتی

تفنگ حرارتی یا گان چسب حراراتی در واقع برای اب کردن چسب های حرارتی(HOT MELT )می باشند .
دونوع تفنگ بزرگ برای چسب های بزرگ و نوع تفنگ کوچک برای چسب های کوچک موجود می باشند.
اختلاف انها در سایز ، توان مصرفی و صنعتی یا خانگی بودن انهاست.

تفنگ های حراراتی

در توان های مختلف در انواع (۶۰،۱۰۰،۱۶۰،۲۰۰،۴۰۰)وات موجود می باشد.