اسپری روان کننده

اسپری روان کننده  دبل یو دی چهل :WD-40 برای زنگ زدایی از فلزات ،باز و بسته کردن قفل ها، برطرف کردن صدا های اضافی از فلزات  و در واقع وجود این اسپری در هر منزل و اتومبیل لازم و ضروری می باشد.

اسپری روان کننده دبل یو دی چهل با مارک های مختلف ساخت کشور های مختلف موجود است.
اسپری روان کننده دبل یو دی چهل ساخت کشور (ایران،چین،هند،ترکیه،انگلیس) می باشد.